[rev_slider OSPOJENEJ] Od roku 2014 sa škola Tokajícka 24 zlúčila so Strednou odbornou školou
drevárskou

Našou úlohou je poskytnúť žiakom úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou (ISCED 3, ISCED 3A) v:

   1, štvorročnom dennom
   2, dvojročnom nadstavbovom
 • Snažíme sa prispôsobiť dopytu po vzdelaní a neustále tomu podliehajú naše aktivity v poskytovaných službách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Využívame profesionálne personálne a materiálne kvality školy zaradením voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré uspokoja aj záujmy žiakov so zameraním na umenie
 • Svojich absolventov kvalitne pripravíme na štúdium na vysokých školách humanitného, technického aj umeleckého zamerania
 • V Spojenej škole sú vytvorené všetky podmienky pre úspešnú prípravu žiakov pre ich budúce povolanie a pre štúdium na VŠ :
 1. Moderne vybavené učebne
 2. Moderne vybavené odborné učebne, ateliéry, laboratóriá
 3. Kvalitne vybavené učebne výpočtovej techniky
 4. Telocvičňa a posilňovňa slúžiaca nielen študentom, ale aj verejnosti
 5. Udržiavaný areál, plný zelene, ktorý nám môže závidieť nejedna škola v meste