Organizácia maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie

Dôležité dokumenty:

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2020/04/Usmernenie-k-MS-2.docx“ color=“blue“] Usmernenie ruiaditeľa školy termínoch internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020[/button]

Usmernenie riaditeľa Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
o organizácii a termínoch internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím zo dňa 23. 4. 2020 určil termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách, na základe čoho týmto oznamujem nasledovné:
 1. Vyučovanie sa pre 4. ročníky v Spojenej škole končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.
 2. Známky za 4. ročník sa uzatvoria do 30.4. 2020 do 8,00 hod., následná pedagogická rada sa uskutoční 30. 4. 2020 o 10,30 hod. spôsobom „per rollam“, t. j. obežníkom, jeho rozoslaním všetkým dotknutým aprobantom bez zvolania formálnej porady.
 3. Vysvedčenie 4. ročníka  vydá Spojená škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.
 4. V školskom roku 2019/2020 sa na Spojenej škole interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.
 5. Výsledné známky jednotlivých študijných odborov sa v zmysle rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR vypočítajú podľa stanovenej metodiky ako aritmetický priemer známok zo šiestich klasifikačných období zo SjL a ANJ, resp. skupiny predmetov, ktoré sa pre TČOZ a PČOZ započítavajú, určí riaditeľ školy 27. apríla 2020 (príloha č. 1 tohto usmernenia).
 6. Žiakom budú výsledné známky sprístupnené 12. mája 2020.
 7. Ak žiak do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, Spojená škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V opačnom prípade vykoná žiak maturitnú skúšku z tohto predmetu v určenom čase v dňoch od 25. mája do 13. júna 2020.
 8. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky, z ktorej sa žiak môže písomne odhlásiť do 7. mája 2020, inak skúšku vykoná ako internú maturitnú skúšku v termíne ako je uvedené v bode 7.
 9. Riaditeľ  školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
 10. Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
 11. Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
 12. Pokyny k vykonaniu internej maturitnej skúšky vydá riaditeľ školy v prípade potreby osobitným usmernením.
 13. Komunikácia medzi Spojenou školou a žiakom sa uskutočňuje cez informačný systém školy.
 14. Prípadné komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje Spojená škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky 6. mája 2020  prezenčne pri dodržaní hygienických zásad a postupov nariadených hlavným hygienikom SR pre uskutočnenie MS v čase mimoriadnej situácie spôsobenej korona vírusom.
 15. Opravná maturitná skúška za školský rok 2018/2019 prebehne nasledovne:
  • Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 3. do 8. septembra 2020 v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  • Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 7.
 16. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, postupuje nasledovne:
  • Žiak sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020.
  • Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020.
  • Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, Spojená škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
V Bratislave 24. apríla 2020
RNDr. Miroslav Marušic, v. r.
riaditeľ školy

Zoznamy maturitných predmetov a skupín  predmetov internej časti MS, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitných predmetov jednotlivých študijných odborov
[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2020/04/Zoznamy-skupín-predmetov-pre-TČOZ-a-PČOZ-predmetov.docx“ color=“blue“] Zoznamy skupín maturitných predmetov a ich spôsobu hodnotenia [/button]
REKLAMNÁ TVORBA
Slovenský jazyk a literatúra:    SJL
Anglický jazyk:      ANJ
PCOZ (praktická časť odbornej zložky):   VYP, NAR, RET, VAI
TCOZ (teoretická časť odbornej zložky):   DVK, DTR, TEC, MKO, EKO, ZAP
ODEVNÝ DIZAJN
Slovenský jazyk a literatúra:    SJL
Anglický jazyk:      ANJ
PCOZ (praktická časť odbornej zložky):  VYP, ODZ, OTB, MPR
TCOZ (teoretická časť odbornej zložky): DVK, TEC, KMO, NAM, EKO
DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO
Slovenský jazyk a literatúra:    SJL
Anglický jazyk:      ANJ
PCOZ (praktická časť odbornej zložky):  PRAX, GRS, KON,TCC
TCOZ (teoretická časť odbornej zložky): STR, NAM, TEC, ZAE, EKO
STYLING A MARKETING
Slovenský jazyk a literatúra:    SJL
Anglický jazyk:      ANJ
PCOZ (praktická časť odbornej zložky):  OTB, PRT, APE, PXA, OAK (len 2. ročník)
TCOZ (teoretická časť odbornej zložky): EKO, MKT, STY, ZUK

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2020/04/Ako-sa-vypočíta-moja-známka.pdf“ color=“blue“] Ako sa vypočíta známka z konkrétneho predmetu? [/button]


Termíny maturitnej skúšky podľa usmernenia ministerstva v grafickej tabuľke
[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2020/04/info-grafika-termíny-MS-z-minedu.pdf“ color=“blue“] Ako sa vypočíta známka z konkrétneho predmetu? [/button]