Krajinársky kurz odborov reklamná tvorba a odevný dizajn.

V dňoch 4.9. až 10.9.2015 absolvovali žiaci druhého ročníka odboru reklamná tvorba krajinársky kurz. Tento kurz absolvovali v dňoch 21.9. až 25.9.2015 aj žiaci druhého a tretieho ročníka odboru odevný dizajn.
Cieľom predmetu Krajinársky kurz je rozšíriť tvorivosť prostredníctvom výtvarného myslenia, rozvíjať schopnosť pozorovať, analyzovať, hodnotiť prírodné a spoločenské javy z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie, pamäť a fantáziu, naučiť sa vyjadrovať myšlienky pomocou výtvarných vyjadrovacích prostriedkov a ovládať výtvarné techniky a estetické zásady umeleckej tvorby.

Najlepšie práce z krajinárskeho kurzu budú vystavené v priestoroch našej školy.

IMG_8758u IMG_8672u IMG_8687u IMG_8683u IMG_8680u IMG_9128u IMG_9114u IMG_9111a