Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava

Pozvánka
na stretnutie s rodičmi

Dobrý deň, vážení rodičia,

pozývam Vás na informačné stretnutie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov našej školy, spojené s voľbami zástupcov rodičov ( 3 ) do Rady školy pri Spojenej škole, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava, ktoré sa uskutoční dňa

21. 11. 2018 od 16,30 hod.

Program:
1) Voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri SpŠ, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
Miesto: Telocvičňa
Čas: 16,30 hod.

2) Informácie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov školy za 1. štvrťrok          šk. roku 2018/19 a iné
Miesto: kmeňové triedy v pavilónoch B a C
Čas: ihneď po skončení volieb

V Bratislave 12. 11. 2018

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.
riaditeľ SpŠ