organizačné pokyny

ODEVNÝ DIZAJN

kritériá ODEVNÝ DIZAJN

Prijímacia skúška pozostáva z overenia talentu a špeciálnych zručností uchádzača. Pri zostavovaní poradia úspešnosti uchádzačov sa berie v úvahu aj prospech zo ZŠ.


REKLAMNÁ TVORBA

kritériá REKLAMNÁ TVORBA

Prijímacia skúška pozostáva z overenia talentu a špeciálnych zručností uchádzača. Pri zostavovaní poradia úspešnosti uchádzačov sa berie v úvahu aj prospech zo ZŠ.


 STYLING A MARKETING

kritériá STYLING A MARKETING

Prijímacia skúška pozostáva zo slovenského jazyka, literatúry a z matematiky. Hodnotí sa aj prospech uchádzačov zo ZŠ a dosiahnuté výsledky v testovaní 9.


TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

kritériá TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

Prijímacia skúška pozostáva z overenia talentu a špeciálnych zručností uchádzača. Pri zostavovaní poradia úspešnosti uchádzačov sa berie v úvahu aj prospech zo ZŠ.


DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – NÁBYTKÁRSTVO

kritériá DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – NÁBYTKÁRSTVO


KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO – DREVOREZIEB

kritériá KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO – DREVOREZIEB

 

Prečo práve Spojená škola na Tokajíckej?

Lebo svojich absolventov pripraví nielen na prácu vo zvolených profesiách, ale rovnako dobre aj na štúdium na vysokej škole. A čo je najdôležitejšie, na Tokajíckej je v centre pozornosti predovšetkým žiak a rozvoj jeho snáh a kreativity.

Naša škola je výnimočná svojou špecifickou skladbou študijných odborov, aká sa nenájde na žiadnej inej strednej škole v regióne. Uchádzačom ponúkame štúdium odevného dizajnu, reklamnej tvorby, stylingu a marketingu, tvorby nábytku a interiéru a konzervátorstva a reštaurátorstva-drevorezieb.

Čo ponúkame?

• kvalitný vekovo vyvážený pedagogický zbor s vysokou ochotou permanentného vzdelávania sa vo svojich odboroch • atraktívne študijné odbory • dôraz na kvalitu vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov • vybavenie všetkých tried, odborných a špecializovaných učební a ateliérov modrenou výpočtovou a didaktickou technikou • digitalizáciu vyučovania – veľmi dobré podmienky na využívanie IKT pri vyučovaní • bezproblémový prístup žiakov na internet • pestrú paletu záujmových útvarov • výmenné pobyty žiakov v zahraničí • odborné zájazdy, exkurzie, lyžiarske výcvikové kurzy, krajinárske kurzy • prezentácie kreatívnej činnosti žiakov na verejnosti (módne prehliadky, výstavy, súťaže …) • estetický interiér a pokojný parkový exteriér školy v tichom prostredí Ružinova • zrekonštruované priestory – sociálne zariadenia, plastové okná, telocvičňa, fitnes, kabinety, knižnice … • dobrú dopravnú dostupnosť školy zo všetkých okolitých smerov • nízke % nezamestnanosti absolventov, dobrú uplatniteľnosť absolventov na trhu práce

Kritériá pre študijné odbory